สารจากผู้ก่อตั้ง

 


สารจากผู้ก่อตั้ง

MESSAGE FROM FOUNDER

__________________________________________________________

 

    บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวงการอุตสาหกรรมไอทีของไทยมาโดยตลอด ไม่เฉพาะแต่การนำเสนอสินค้าไอทีคุณภาพที่หลากหลายให้กับลูกค้าเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ ธนาคาร กลุ่มโทรคมนาคม ตลอดจนกลุ่มค้าปลีก ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าทั่วไป บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมไอทีและเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจ และตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาทที่มีต่อผู้คนมากมาย เสมือนแรงผลักดันให้เราต้องมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับและให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกรูปแบบ และพร้อมที่จะเสนอนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา        

ด้วยความภาคภูมิใจบนเส้นทางสายธุรกิจไอที ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจไอทีครบวงจรสิ่งที่เราหวังไว้เสมอ คืออยากเห็นสังคมไทยเป็น "สังคมแห่งการเรียนรู้" (knowledge-based Society) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคน

 

 

เราเชื่อมั่นว่าการมีเทคโนโลยีที่ดี และประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้โดยง่ายนั้น จะเป็นผลให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) จึงมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และการให้บริการ เพื่อตอบสนองให้ทันกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค และหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไอทีของไทยไปพร้อมๆ กัน


ด้วยความตั้งใจจริงอย่างเต็มเปี่ยม บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)ขอสัญญาว่าจะเดินหน้าสานต่อ อุดมการณ์อย่างต่อเนื่อง เราจะไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อความแข็งแกร่งขององค์กรและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในประเทศไทย ตอบแทนความไว้วางใจของลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรที่มอบให้กับเราเสมอมา พร้อมกับคำมั่นว่า

        "เราจะก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน"                                                 

 คุณแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ


            ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ


     
       

Partner Registeration2222222 close

     ในระยะแรกตัวแทนทุกท่านสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ราคาสินค้า, สินค้าราคาพิเศษ, บริการด้านเทคนิค, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ส่วนการซื้อขายผ่านทางเวบนั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในเร็ววันนี้ เฉพาะตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น ที่สามารถเรียกดูข้อมูลในส่วนนี้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคุณมณีรัตน์ หิรัญวัฒนะ หมายเลข 0-2462-5822, 0-2462-5933 ต่อ 2551 บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ E-Commerce ที่จะจัดทำขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกันและกัน

กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทย

 • สถานประกอบการชื่อ (ไทย) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษ

 • สถานประกอบการชื่อ (อังกฤษ) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • เบอร์โทรศัพท์ : *

Personal information

 • ชื่อ/นามสกุล (ไทย) : *
 • ชื่อ/นามสกุล (อังกฤษ) : *
 • อีเมล์ : *
 • ตำแหน่ง (ไทย) : *
 • ตำแหน่ง (อังกฤษ) : *
 • แนบเอกสาร :    
 • *กรุณาแนบเฉพาะไฟล์ (.pdf .zip .rar .txt .docx .doc .pptx .ppt .xls .xlsx)
 • กรุณาป้อนรหัส :    
 •       ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการใช้ SVOA Partner ดังต่อไปนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อสินค้าของบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เสียก่อน ผู้สมัครจะไม่บอกกล่าวหรือยินยอมให้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบไม่ว่ากรณีใดๆ อันมีผลทำให้บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิในการใช้ SVOA Partner โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านของคุณ

กรุณาป้อนอีเมลที่คุณใช้สำหรับสมัครเข้าใช้ ในส่วน SVOA Partner Support อย่างครบถ้วนด้วยค่ะ

ตัวอย่าง. test@hotmail.com