ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านของคุณ

กรุณาป้อนอีเมลที่คุณใช้สำหรับสมัครเข้าใช้ ในส่วน SVOA Partner Support อย่างครบถ้วนด้วยค่ะ

ตัวอย่าง. test@hotmail.com

คณะกรรมการ

 

คณะกรรมการบริษัทฯ :

     

http://203.147.62.199/picdata/content/13/cms/gklmnsv13457.jpg

http://203.147.62.199/picdata/content/13/cms/efghlmstxz18.jpg

นายเธียรชัย ศรีวิจิตร นายปัง เทียง ฮวี นายเฮนรี่ โก๊ะ
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
     

 

/picdata/content/13/cms/cdkpruvxz129.jpg

http://203.147.62.199/picdata/content/13/cms/dhimnqv14679.jpg

 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ นายอดิศร แก้วบูชา นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

 

   

http://203.147.62.199/picdata/content/13/cms/admnuvz12468.jpg

http://203.147.62.199/picdata/content/13/cms/ekopsxz24568.jpg

นายมนู เลียวไพโรจน์ นายประพนธ์ ผาสุขยืด นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและ กรรมการอิสระและ กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

 

 

 

คณะกรรมการชุดย่อย :

http://203.147.62.199/picdata/content/13/cms/admnuvz12468.jpg

 

 

 

 

http://203.147.62.199/picdata/content/13/cms/ekopsxz24568.jpg

 

 

 

 

นายมนู เลียวไพโรจน์ นายประพนธ์ ผาสุขยืด นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการสรรหา กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และพิจารณาค่าตอบแทน

และพิจารณาค่าตอบแทน

Partner Registeration close

     ในระยะแรกตัวแทนทุกท่านสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ราคาสินค้า, สินค้าราคาพิเศษ, บริการด้านเทคนิค, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ส่วนการซื้อขายผ่านทางเวบนั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในเร็ววันนี้ เฉพาะตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น ที่สามารถเรียกดูข้อมูลในส่วนนี้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคุณมณีรัตน์ หิรัญวัฒนะ หมายเลข 0-2462-5822, 0-2462-5933 ต่อ 2551 บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ E-Commerce ที่จะจัดทำขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกันและกัน

กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทย

 • สถานประกอบการชื่อ (ไทย) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษ

 • สถานประกอบการชื่อ (อังกฤษ) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • เบอร์โทรศัพท์ : *

Personal information

 • ชื่อ/นามสกุล (ไทย) : *
 • ชื่อ/นามสกุล (อังกฤษ) : *
 • อีเมล์ : *
 • ตำแหน่ง (ไทย) : *
 • ตำแหน่ง (อังกฤษ) : *
 • แนบเอกสาร :    
 • *กรุณาแนบเฉพาะไฟล์ (.pdf .zip .rar .txt .docx .doc .pptx .ppt .xls .xlsx)
 • กรุณาป้อนรหัส :    
 •       ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการใช้ SVOA Partner ดังต่อไปนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อสินค้าของบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เสียก่อน ผู้สมัครจะไม่บอกกล่าวหรือยินยอมให้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบไม่ว่ากรณีใดๆ อันมีผลทำให้บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิในการใช้ SVOA Partner โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า