โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 12/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 4,749
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 63.56
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/03/2565 ประเภทการปิดสมุดทะเทียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 10,370
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 98.18

______________________________________________________________________________________________


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น

1. แอพซีลอน เวนเจอร์ส พีทีอี แอลทีดี เป็นบริษัทในเครือ  

Keppel Telecommunications & Transportation Ltd

240,000,000  25.34
 
2.  นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 189,633,150 20.02
3.  BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH ถือแทน แอพซีลอน เวนเจอร์ส พีทีอี แอลทีดี 62,61,740 6.60
4.   นายวิจิตร โภคะกุล 29,156,700 3.08
5.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 20,330,240 2.15
6.   นายเขต หวั่งหลี 15,400,000 1.63
7.   นายณภัทร จึงขจรกิจ 10,000,000 1.06
8.   บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด 9,400,000 0.99
9.   บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 9,000,000 0.95
10. นางสาวทิพรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์ 9,000,000 0.95

   
   

   

 

 
Document

Partner Registeration2222222 close

     ในระยะแรกตัวแทนทุกท่านสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ราคาสินค้า, สินค้าราคาพิเศษ, บริการด้านเทคนิค, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ส่วนการซื้อขายผ่านทางเวบนั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในเร็ววันนี้ เฉพาะตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น ที่สามารถเรียกดูข้อมูลในส่วนนี้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากคุณมณีรัตน์ หิรัญวัฒนะ หมายเลข 0-2462-5822, 0-2462-5933 ต่อ 2551 บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ E-Commerce ที่จะจัดทำขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกันและกัน

กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทย

 • สถานประกอบการชื่อ (ไทย) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษ

 • สถานประกอบการชื่อ (อังกฤษ) : * Ex.yourname
 • เลขที่ :  *
 • ซอย :  
 • ถนน :  
 • หมู่บ้าน :  
 • จังหวัด :  *
 • อำเภอ :  *
 • ตำบล :  *
 • รหัสไปรษณีย์ :  *
 • เบอร์โทรศัพท์ : *

Personal information

 • ชื่อ/นามสกุล (ไทย) : *
 • ชื่อ/นามสกุล (อังกฤษ) : *
 • อีเมล์ : *
 • ตำแหน่ง (ไทย) : *
 • ตำแหน่ง (อังกฤษ) : *
 • แนบเอกสาร :    
 • *กรุณาแนบเฉพาะไฟล์ (.pdf .zip .rar .txt .docx .doc .pptx .ppt .xls .xlsx)
 • กรุณาป้อนรหัส :    
 •       ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการใช้ SVOA Partner ดังต่อไปนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อสินค้าของบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เสียก่อน ผู้สมัครจะไม่บอกกล่าวหรือยินยอมให้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบไม่ว่ากรณีใดๆ อันมีผลทำให้บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิในการใช้ SVOA Partner โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านของคุณ

กรุณาป้อนอีเมลที่คุณใช้สำหรับสมัครเข้าใช้ ในส่วน SVOA Partner Support อย่างครบถ้วนด้วยค่ะ

ตัวอย่าง. test@hotmail.com